Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Stargardzie

Europejski Fundusz Społeczny - WUP Szczecin

Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w Przedszkolu Miejskim nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowy Zakątek” w Stargardzie.

Projekt realizowany przez Gminę Miasto Stargard w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej.

Wnioskodawca: Gmina Miasto Stargard

Realizator: Przedszkole Miejskie nr 5 „Bajkowy Zakątek” w Stargardzie

Projekt realizowany w okresie od czerwca 2016 do września 2017 roku.

Celem projektu jest utworzenie 20 miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 5 „Bajkowy Zakątek” w Stargardzie, które będą utrzymane przez ponad 2 lata od zakończenia realizacji projektu.

Planowane rezultaty:

Dofinansowanie utworzenia 20 miejsc przedszkolnych
Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w Przedszkolu nr 5 o 20
Przyjęcie 20 nowych dzieci do przedszkola w tym 5 niepełnosprawnych
Zatrudnienie personelu do realizacji planowanych działań
Organizacja 100 godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci
Zorganizowanie 2 spotkań dla rodziców o tematyce związanej z dziećmi
Podniesienie kompetencji u 3 nauczycieli, zatrudnionych w projekcie

Całkowita wartość projektu: 297 015,00 zł w tym wkład Unii Europejskiej 252 462,00 zł.