Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 3 i 4 w Stargardzie

Europejski Fundusz Społeczny - WUP Szczecin

Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Stargardzie i Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie.

Projekt realizowany przez Gminę Miasto Stargard w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej.

Wnioskodawca: Gmina Miasto Stargard

Realizatorzy: Przedszkole Miejskie nr 3 w Stargardzie oraz Przedszkole Miejskie nr 4 w Stargardzie

Projekt realizowany w okresie od czerwca 2016 do września 2017 roku. W efekcie projektu powstanie 50 miejsc przedszkolnych, które będą utrzymane przez ponad 2 lata

od zakończenia realizacji projektu.

Planowane rezultaty:
– dofinansowanie utworzenia 50 miejsc przedszkolnych,
– zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w Przedszkolu nr 3 o 25 i Przedszkolu nr 4 o 25,
– przyjęcie  nowych dzieci do przedszkola,
– zatrudnienie personelu do realizacji planowanych działań,
– organizacja 200 godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci,
– zorganizowanie 4 spotkań dla rodziców o tematyce związanej z dziećmi,
– podniesienie kompetencji u 4 nauczycieli, zatrudnionych w projekcie.

Całkowita wartość projektu: 398 935,78 zł w tym wkład Unii Europejskiej 339 086,94 zł.