Stargard nad Iną – projekt rekreacyjnego zagospodarowania terenów przyległych do rzeki Iny w granicach miasta Stargard

PRNSS-UE-EFRR

Projekt realizowany przez Gminę Miasto Stargard w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IV – Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.

Projekt zakresem obejmuje:
– montaż pomostów kajakowych na rzece Inie wraz z zagospodarowaniem terenu,
– przebudowę alejek parkowych wzdłuż Alei Spacerowej oraz w Parku Zamkowym – ciągi pieszo-biegowe,
– budowę instalacji oświetlenia wzdłuż Alei Spacerowej i w Parku Zamkowym,
– budowę ścieżki rowerowej wraz z miejscami postojowymi dla rowerów,
– montaż siłowni zewnętrznej w parku Jagiellońskim,
– oznakowanie tras turystycznych – kajakowej, pieszo-biegowej, rowerowej.

W wyniku realizacji projektu powstanie produkt turystyczny Stargard nad Iną, inwestycja przyczyni się do wzrostu oczekiwanej liczby odwiedzin w miejscach objętych wsparciem, stanowiących atrakcje turystyczne.

Montaż sezonowych pomostów kajakowych na odcinku rzeki Iny w obrębie Starego Miasta w Stargardzie usprawni organizację i zwiększy atrakcyjność spływów kajakowych, których trasy prowadzą przez Stargard. W wyniku modernizacji oświetlenia w stargardzkich parkach, możliwe będzie udostępnienie tras pieszo-biegowych wzdłuż rzeki Iny, które zostały powiązane z układem pieszych szlaków turystycznych oraz z trasami codziennych spacerów. Budowa ścieżki rowerowej wraz z miejscami postojowymi dla rowerzystów uzupełni infrastrukturę turystyki aktywnej skupionej nad wodą i pozwoli na zintegrowanie istniejącej sieci dróg rowerowych wokół ponadregionalnej Trasy Pojeziernej. Uzupełnieniem oferty jest budowa siłowni zewnętrznej, skierowanej zarówno dla młodzieży, jak i seniorów.
W rezultacie powstaną dwa zintegrowane pakiety turystyki aktywnej: pakiet turystyki wodnej a także pakiet turystyki pieszo-rowerowej.

Budżet zadania: 2 258 091,78 zł

Kwota dofinansowania: 1 129 045,88 zł

Projekt Stargard nad Iną