Przebudowa Placu Słonecznego w Stargardzie Szczecińskim

Fundusze EU Zachodniopomorskie

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

BENEFICJENTEM pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa jest Gmina Miasto Stargard Szczeciński.

Celem projektu jest poprawa warunków bezpiecznego użytkowania ulic dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, zamiana organizacji ruchu, upłynnienie potoków ruchu, umożliwiające redukcję okresowo tworzących się zatorów w ruchu drogowym na wlotach dróg podporządkowanych, uzyskanie drożności sieci komunikacyjnej, oraz podniesienie standardu podróży oraz likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Budowa ronda ma przebiegać w istniejących już pasach technicznych przeznaczonych na ten cel –roboty polegać będą na dostosowawczej przebudowie i modernizacji istniejących konstrukcji do zakładanych funkcji i związanych z tym parametrów techniczno użytkowych.

Prace przy wykonaniu ronda przewidują:

 1. Przebudowę istniejących skrzyżowań ulic na skrzyżowanie typu małe rondo.
 2. Zaprojektowanie koniecznego wzmocnienia konstrukcji nawierzchni oraz wykonanie korekt szerokości jezdni, z zastosowaniem elementów uspokajania ruchu, z założeniem wykonania ulic w przekroju ulicznym z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej.
 3. Przebudowę zjazdów na posesję oraz zatoki parkingowej.
 4. Remont istniejących i budowa nowych chodników.
 5. Wykonanie i renowacja istniejących trawników.
 6. Wprowadzenie należytej funkcjonalności pasa drogowego z uwzględnieniem walorów estetyczno – wizualnych miejscowości ora podniesienie warunków bezpieczeństwa.

W wyniku realizacji inwestycji objętej niniejszym projektem, powstaną następujące produkty:

 1.     Długość przebudowanych dróg- 327 m
 2.     Liczba przebudowanych skrzyżowań – 5 szt.
 3.     Długość przebudowanych chodników – 436 m
 4.     Liczba przebudowanych punktów oświetleniowych – 24 szt.
 5.     Długość przebudowanej kanalizacji deszczowej – 0,217 km
 6.     Liczba wybudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu – 73 szt.
 7.     Liczba przebudowanych miejsc postojowych – 3 szt.

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 366 031,00 zł.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 660 995,65 zł

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 366 031,00 zł.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 660 995,65 zł.