Pomorze Zachodnie – Bezpieczna edukacja

FE-RP-EFS-WZP

Projekt realizowany na podstawie Umowy nr WWS 224/2020 o powierzenie  grantu na realizację projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA (dalej: projekt) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020  z dnia 13.11.2020 r.

Zakres projektu:

Projekt zakłada zabezpieczenie placówek edukacyjnych (szkoły, przedszkola oraz Młodzieżowy Dom Kultury) i opiekuńczych (żłobek), prowadzonych przez Gminę Miasto Stargard, poprzez zakup środków ochrony osobistej i wyposażenia, w celu zapobiegania  rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa w tych placówkach oraz ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem.

Aby osiągnąć ww. cel oraz spełnić wymogi stawiane przez instytucje sanitarne, w ramach projektu planowany jest zakup sprzętu wspomagającego 20 miejskich jednostek edukacyjnych i opiekuńczych, posiadających 26 lokalizacji, tj.:

  • 11 szkół publicznych (13 lokalizacji/obiektów),
  • 7 przedszkoli miejskich (10 lokalizacji/obiektów),
  • żłobek miejski (2 lokalizacje/obiekty),
  • Młodzieżowy Dom Kultury (2 lokalizacje/obiekty).

Cel projektu: łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, ochrona dzieci przebywających w żłobkach, klubach dziecięcych, oraz placówkach edukacyjnych prowadzonych przez Gminę Miasto Stargard

WSKAŹNIKI ZAKŁADANYCH REZULTATÓW

  1. Liczba placówek objętych wsparciem: 20
  2. Liczba osób objętych wsparciem (dzieci, młodzież): 7 971 osób                 
  3. Liczba pracowników placówek objętych  wsparciem: 1 160 osób

Planowany okres realizacji: luty 2020 – listopad 2020

Budżet projektu: 817 614,50 zł

Kwota dofinansowania: 817 614,50 zł