Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków 1

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: Ks. Bogusława IV 22, H. S. Czarnieckiego 19, W. Polskiego 78a i M. Konopnickiej 8 w Stargardzie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Beneficjentem pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jest Gmina Miasto Stargard.

Celem projektu jest zmniejszenie energochłonności budynków mieszkaniowych (wielorodzinnych) w Stargardzie poprzez przeprowadzenie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji energetycznej obiektów.

W ramach projektu zaplanowano m.in. modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie ścian zewnętrznych i wymianę okien.

Budżet zadania: 2 845 838,10 zł

Kwota dofinansowania: 2 404 848,13 zł

Okres realizacji projektu: 13.07.2015 r. – 31.12.2020 r.