Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie – Stargardzkie Centrum Nauki

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Infrastruktura publiczna”, Działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Wnioskodawca (Partner Wiodący): Stargardzkie TBS Sp. z o.o.

Partnerzy Projektu: Gmina Miasto Stargard, Stargardzie Centrum Kultury

Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej przyczyniająca się do rozwiązania problemów społecznych, przestrzennych i gospodarczych obszaru rewitalizacji „Śródmieście-Starówka”.

W ramach projektu zaplanowano m.in. rewitalizację budynku zabytkowej (ujętej w Gminnej Ewidencji Zabytków) kamienicy przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie poprzez wykonania rozbiórki zabytkowej kamienicy i jej odtworzenia oraz utworzenie w niej Stargardzkiego Centrum Nauki  – placówki, która będzie umożliwiała zwiedzającym (głownie dzieciom i młodzieży) rozwój twórczego myślenia i kreatywności oraz wzbogacała ich wiedzę uzyskaną w szkołach.

Budżet zadania: 7 797 792,66 zł

Kwota dofinansowania: 4 000 000,00 zł

Okres realizacji projektu: 13.07.2015 r. – 31.10.2020 r.