Modernizacja systemu odwadniania terenów inwestycyjnych Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim

innowacyjna-gospodarka-NSS-EFRR

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych.

Celem głównym projektu jest udostępnienie potencjalnym  inwestorom atrakcyjnego, uzbrojonego  terenu   inwestycyjnego o powierzchni 101,9 ha, tworzenie warunków dla zwiększenia liczby wartości inwestycji, w tym zagranicznych,  a docelowo zwiększenie liczby  inwestycji lokujących się na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim. Przewiduje się, że dzięki realizacji projektu na terenie objętym wsparciem ulokują się 2 przedsiębiorstwa zatrudniające w sumie 150 osób.

Budżet zadania: 2 384 569,44 zł
Wartość dofinansowania: 2 019 176,83 zł