Budowa drogi na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim

Innowacyjna Gospodarka NSS EFRR

Budowa drogi na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych.

Celem głównym projektu jest udostępnienie potencjalnym inwestorom atrakcyjnego, uzbrojonego terenu inwestycyjnego o powierzchni 63,4 ha poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz tworzenie warunków do zwiększenia liczby i wartości inwestycji a w konsekwencji zwiększenie liczby inwestycji na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii  w Stargardzie Szczecińskim. Przewiduje się, że dzięki realizacji projektu na terenie objętym wsparciem ulokują się 2 przedsiębiorstwa zatrudniające w sumie 150 osób.

Budżet zadania: 5 557 011,42 zł
Wartość dofinansowania: 4 723 459,69 zł