Zakup nowego taboru autobusowego dla MZK w Stargardzie Szczecińskim

PRNSS-UE-EFRR

Zakup nowego taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim”

Projekt „Zakup nowego taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim ” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013.

Celem głównym projektu „Zakup nowego taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim” jest wykorzystanie potencjału transportu zbiorowego jako narzędzia wspierającego mobilność mieszkańców Stargardu Szczecińskiego i gmin ościennych pod kątem ich włączenia w rozwój gospodarczy SOM.

Projekt ma na celu dostosowanie funkcjonalne taboru autobusowego do realizacji wysokiej jakości przewozów pasażerskich podnoszących atrakcyjność komunikacji zbiorowej w stosunku do alternatywnych form przemieszczania. Projekt jest zgodny z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6 Rozwój funkcji metropolitalnych, Działanie 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym.

W ramach inwestycji planuje się zakup 3 nowoczesnych autobusów przeznaczonych do realizacji usług publicznych przez Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim. Autobusy będą wyposażone w silniki spełniające normę emisji zanieczyszczeń Euro VI oraz niską podłogę. Nowe autobusy będą charakteryzowały się znacznie niższym poziomem awaryjności. Dodatkowo, zakup nowych autobusów poprawi komfort jazdy pasażerów, co przyczyni się do zwiększenia liczby użytkowników korzystających z transportu publicznego. Dobrane w projekcie wielkości autobusów typu MAXI w pełni odpowiadają dopasowaniu do istniejących i perspektywicznych potrzeb przewozowych. Wybór autobusów charakteryzujących się parametrami wielkościowymi MAXI przyczyni się do racjonalnego dostosowania podaży do popytu na lokalnym rynku usług komunikacji pasażerskiej.

W projekcie położono duży nacisk na rozwiązania techniczne podnoszące bezpieczeństwo użytkowników. Każdy autobus zostanie wyposażony w system cyfrowego monitoringu wizyjnego.

Realizacja projektu przyczyni się do:

– przyrostu ludności korzystającej z transportu miejskiego,
– usprawnienia istniejącego systemu organizacji przewozów pasażerskich w trakcji autobusowej,
– zapewnienia jakości usług komunikacji miejskiej na określonym poziomie,
– ograniczenia do minimum awaryjności pojazdów,
​- zmniejszenia rosnącego obciążenia ruchem pojazdów samochodowych.

Całkowita wartość projektu: 2 875 020,45 zł

Całkowita wnioskowana kwota dofinansowania: 1 789 011,43 zł