Projekt: Bramy, które łączą

INTERREG IV A

Cele projektu

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca transgraniczna” krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.

Głównym celem projektu pn. „Bramy, które łączą – renowacja Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim oraz odbudowa Bramy Młyńskiej w Bernau” jest wspólne działanie mające na celu odbudowę zabytków miejskich, które ze względu na swój charakter i historię łączą oba miasta będące partnerami projektu – chodzi tu o bramy będące częściami średniowiecznych murów miejskich – Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim oraz Bramy Młyńskiej w Bernau. Wspólne działanie Partnerów projektu ma na celu podniesienie walorów turystycznych obu miejscowości oraz – poprzez wspólne działania obu społeczności – przyciągniecie do obu miast większej ilości turystów z obu krajów.

Końcowym rezultatem projektu będzie, oprócz wymiaru materialnego, przybliżenie mieszkańcom obu miast historii Bernau i Stargardu Szczecińskiego, a także zmobilizowanie ich do poszerzania wiedzy o regionie i możliwościach jego promocji w sferze turystyki kulturowej, a także zapoznanie formami promocji dziedzictwa kulturowego jako głównej atrakcji turystycznej obu miast.

Odnowione wspólnym wysiłkiem Bramy będą służyły dalszej integracji mieszkańców obu miast w oparciu o turystykę.

W przypadku Stargardu, świetną inicjatywą będzie wykorzystanie najbliższego otoczenia Bramy Wałowej jako atrakcji turystycznej, a tym samym promowanie bogactwa kulturowego skupionego wokół sieci szlaków historycznych i kulturowych miasta Stargard Szczeciński:
a) „Europejski Szlaku Gotyku Ceglanego – EuRoB”. Szlak ten prowadzi przez siedem Państw. Podążając Europejskim Szlakiem Gotyku Ceglanego można obejrzeć architektoniczne perły gotyku.
b) Stargard – Klejnot Pomorza -Trasa szlaku prowadzi XVIII i XIX-wiecznymi plantami, o długości ok. 3 km, wzdłuż potężnych wałów, bastionów, fos, bram, baszt i bastei.

Jeśli chodzi o Bernau, realizacja projektu w oparciu o Bramę Młyńską da świetny punkt wyjściowy do wędrówek pieszych i rowerowych na terenie Bernau, które jako miasto często jest określane „bramą parku krajobrazowego Barnim”. Aby utrzymać transgraniczny efekt inwestycji, po realizacji projektu zaplanowano m.in.:

1. Organizację wspólnych półkolonii/wyjazdów dzieci i młodzieży ze Stargardu i Bernau, organizowanych corocznie w miesiącach letnich.
W ramach wyjazdów, młodzi ludzie z Niemiec i Polski uczestniczyć będą w warsztatach: fotograficznych, plastycznych, ceramicznych, itd. Efekty tych warsztatów będą wystawiane w Bramie Wałowej w Stargardzie Szczecińskim i przy Bramie Młyńskiej w Bernau, tak by stanowiły one świadectwo współpracy Partnerów. Efekty prac młodzieży stanowić tez będą dodatkową atrakcję podnoszącą walory turystyczne Bram. Dzięki wyjazdom, młodzi Polacy i Niemcy mieć będą świetną okazję do poznania historii obu miast i regionów, zakosztowania walorów turystycznych, nieoceniona będzie również okazja do nawiązania kontaktów prywatnych i nauki języka.

2. Organizację stoisk tematycznych podczas „Dni Stargardu” w Stargardzie Szczecińskim oraz Święta Husów (Bernauer Hussitenfestspiele) w Bernau.
Stoiska te poświęcone będą historii powstawania Bram będących przedmiotem niniejszego wniosku oraz promocji ich walorów turystycznych. Posłużą również promocji Stargardu i Bernau oraz walorów turystycznych i poznawczych obu regionów.

3. Współpraca bractw rycerskich – Bractwa Gryf ze Stargardu oraz Kruczego Bractwa z Bernau.
Oba bractwa od kilku lat kultywują tradycję oręża oraz uczestniczą w pokazach i inscenizacjach walk, stanowiąc wielką atrakcję turystyczną. Średniowieczne bramy miejskie, które będą odbudowane w wyniku realizacji projektu posłużą za tło dla inscenizacja walk rycerskich oraz jarmarków, które organizowane będą przez „rycerzy”.

4. Zorganizowanie Centrum Informacji Turystycznej w Bramie Wałowej w Stargardzie oraz tablicy informacji turystycznej w Bramie Młyńskiej w Bernau.
Inicjatywa ta będzie ukoronowaniem projektu i zapewni długofalowy efekt, dając obu Partnerom skuteczne narzędzie promocyjne i informacyjne, służące turystom odwiedzającym Stargard i Bernau.

Wartość inwestycji: 1 223 298,69 €
Gmina Miasto Stargard Szczeciński: 794 573,95 €
Miasto Bernau pod Berlinem: 428 724,74 €

Środki EFRR: 858 063,25 €
Gmina Miasto Stargard Szczeciński: 493 647,22 €
Miasto Bernau pod Berlinem: 364 416,03 €