Rekrutacja uczestników do projektu

Fundusze unijne Kapitał ludzki WUP

Zasady rekrutacji zostały szczegółowo opisane w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I- III szkół podstawowych w Stargardzie Szczecińskim” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rekrutacja uczestników/uczestniczek do projektu będzie prowadzona z uwzględnieniem zasady równości szans w tym równości płci w kilku etapach:

Projekt - Indywidualizacja nauczania - rekrutacja