Remont murów obronnych przyległych do Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim (Etap II)

Fundusze EU Zachodniopomorskie

Projekt nr WND-RPZP.06.06.02.02-32-006/11 pn.: „Remont murów obronnych przyległych do Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim (Etap II)”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013

Beneficjentem pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6 – Rozwój Funkcji Metropolitalnych, Działanie 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym, Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym jest Gmina Miasto Stargard Szczeciński.
Celem bezpośrednim projektu jest ochrona i rewitalizacja zabytku dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac remontowo – konserwatorskich, a także przywrócenie mu funkcji użytkowych i reprezentacyjnych.

Celem bezpośrednim projektu jest ochrona i rewitalizacja zabytku dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac remontowo – konserwatorskich, a także przywrócenie mu funkcji użytkowych i reprezentacyjnych.

Przedsięwzięcie polegać będzie na przeprowadzeniu prac remontowo – konserwatorskich oraz ogólnobudowlanych i obejmie m.in.:

– Wzmocnienie murów,

– Zagospodarowanie terenu przy murach,

– Wykonanie instalacji elektrycznych.

Zaplanowane prace stanowią niezbędny element zachowania w odpowiednim stanie obiektu będącego częścią Pomnika Historii, a także szlaku „Stargard – Klejnot Pomorza” i Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego oraz rozwoju systemu informacji turystycznej, promocji i kultury w Gminie Miasto Stargard Szczeciński.

Budżet zadania: 503 306,17 zł

Kwota dofinansowania: 377 479,62 zł