Przygotowanie dokumentacji dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim – etap II

Innowacyjna Gospodarka NSS EFRR

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt: „Przygotowanie dokumentacji dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim – etap II”

Oś priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych,
Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych.

Celem projektu „Przygotowanie dokumentacji dla terenów przemysłowych w  Stargardzie Szczecińskim – etap II” jest zwiększenie atrakcyjności regionu zachodniopomorskiego  jako miejsca lokowania inwestycji  terenów przemysłowych miasta. Działania mają na celu stworzenie warunków dla powstania nowych miejsc pracy, zmniejszenie bezrobocia. Natomiast atrakcyjność inwestycyjna zaowocuje przyciągnięciem nowych inwestycji bezpośrednich, a to oznacza stworzenie nowych miejsc pracy.

Zostaną zrealizowane 2 główne zadania:

1. Wykonanie opracowania dotyczącego badań geologicznych (określenie warstw geotechnicznych, nośności  gruntu, poziomu zanieczyszczeń  gruntu i wód gruntowych).

2. Wykonanie analizy możliwości rewitalizacji zbiornika na wody opadowe w celu zbadania możliwości przywrócenia mu pierwotnej funkcji.

Opracowanie geologiczne  przyczyni się do poszerzenia katalogu informacji o terenie inwestycyjnym udostępnianych inwestorom i pozwoli określić poziom ewentualnego zanieczyszczenia gruntów oraz wód gruntowych w celu poprawy stanu środowiska.

Analiza możliwości rewitalizacji zbiornika na wody opadowe pozwoli na określenie czy jest możliwe wykorzystanie go jako zbiornika wód opadowych na jeszcze niezagospodarowanych terenach Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii, bądź w przypadku zainteresowania ze strony inwestorów dużymi terenami inwestycyjnymi możliwe będzie usunięcie zbiornika i zagospodarowanie terenu jako nieruchomości inwestycyjnej. Ponadto obydwa dokumenty przyczyni ą się do zwiększenia liczby inwestycji bezpośrednich w Stargardzie Szczecińskim, a to doprowadzi do zwiększenia liczby miejsc pracy.

Całkowite wydatki na realizację projektu : 120 000,00 PLN

Całkowita wnioskowana kwota dofinansowania:  102 000,00 PLN