Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wiaduktu kolejowego, zlokalizowanego przy ulicy Księcia Bogusława IV do odbiornika rzeki Iny w Stargardzie

FE-RP-EFS-WZP

Projekt Gminy Miasto Stargard współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020, Oś Priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego, realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr Umowa nr RPZP.03.03.00-32-B006/18-00 z dnia 19 kwietnia 2019 r.​

Projekt swoim zakresem obejmuje:

  • prace przygotowawcze,
  • roboty budowlane w branży sanitarnej,
  • roboty budowlane związane z odtworzeniem nawierzchni drogi,
  • prace pozostałych, w tym wykonanie pogłębienia rowu, renowacja kanału,
  • promocja projektu.

Cel projektu: Zwiększenie poziomu zapobiegania lokalnym podtopieniom wynikającym ze skutków zmian klimatu, poprzez poprawę infrastruktury gospodarki wodami opadowymi w układzie komunikacyjnym Gminy Miasto Stargard

Rozpoczęcie realizacji projektu: 31.10.2018 r.

Zakończenie realizacji projektu: 31.03.2021 r.

Budżet projektu: 3 257 558,53 zł

Kwota dofinansowania: 799 999,99 zł