Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Stargardzie

Fundusze Europejskie - wiedza edukacja rozwój

Gmina Miasto Stargard otrzymała grant w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Celem przedsięwzięcia jest:

– zwiększenie dostępności architektonicznej siedziby Urzędu Miejskiego w Stargardzie (Ratusz) poprzez dostosowanie strefy wejścia (głównego wejścia do budynku), celem umożliwienia swobodnego poruszania się osobom z niepełnosprawnościami (zniwelowanie progu), a także zakup i montaż osprzętu do automatycznego otwierana drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych.

– zwiększenie dostępności informacyjno-komunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Stargardzie (Ratusz i ul. H.S. Czarnieckiego 17) poprzez: przygotowanie filmu o zakresie działalności urzędu, a także filmów dot. usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Stargardzie (PJM, napisy, lektor), oraz oznakowanie parteru obiektu spełniające wymogi dostępności określone w ustawie o dostępności.

Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.01.2023 r.

Zakończenie realizacji projektu: 30.09.2023 r.

Budżet zadania: 100 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 84 280,00 zł ze środków UE, 15 720,00 zł ze środków dotacji celowej