Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno-tłoczonej wraz z przepompownią wód deszczowych

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Beneficjentem pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona Środowiska i Adaptacja Do Zmian Klimatu, Działanie 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego jest Gmina Miasto Stargard.

Celem strategicznym projektu jest zapewnienie odpowiedniego systemu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu w mieście Stargard. Celem głównym jest poprawa bezpieczeństwa społeczno– gospodarczego Miasta Stargard.

Wynikiem realizacji projektu będą następujące rezultaty:

Liczba miast, w których podjęto działania związane z zabezpieczeniem przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi – 1 szt.

Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej – 809 osób

Długość sieci kanalizacji deszczowej: 0,877 km

Planowane prace budowlane obejmują:

  1. Budowę sieci kanalizacji deszczowej tłocznej.
  2. Budowę przepompowni ścieków wód deszczowych.
  3. Budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej.

Całkowita wartość projektu: 1 481 660,80 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 055 785,37 zł 

Poziom dofinansowania: do 85%

Kwota dofinansowania: 897 417,56 zł