Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM5 Stargard

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Fundacja „Milon”, której celem jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych, w partnerstwie z Gminą Miasto Stargard uzyskały dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:

„Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM5 Stargard”

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Miasto Stargard w okresie: 01.05.2019 r. – 31.08.2020 r.

Cele projektu:

 • Dostosowanie 15 istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w PM5 poprzez doposażenie w pomoce dydaktyczne i podniesienie kompetencji nauczycieli;
 • Podniesienie jakości usług edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie oferty edukacji przedszkolnej do indywidualnych potrzeb dzieci, w tym z niepełnosprawnością.

Realizacja projektu obejmuje:

 1. Doposażenie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 5 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością o piec konwekcyjno-parowy, który umożliwi przygotowanie odpowiednich posiłków, aparatu EEG BIOFEEDBACK PLUS oraz doposażenie sal terapeutycznych w sprzęt adekwatny do pomocy dzieciom zgodnie z zapisami orzeczeń;
 2. Utworzenie w Przedszkolu Miejskim Nr 5 pracowni multimedialnej i poznawania świata;
 3. Podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze wsparcia dzieci z niepełnosprawnością.

Ponadto projekt przewiduje:

 • Prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnością;
 • Rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych umiejętności, dostosowanych do wieku i możliwości dzieci, poprzez prowadzenie specjalistycznych zajęć w utworzonych pracowniach;
 • Prowadzenie wyjazdowych zajęć dodatkowych.

W ramach projektu założono osiągnięcie następujących wskaźników:

 1. Objęcie wsparciem 20 nauczycieli;
 2. Objęcie 40 dzieci dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej;
 3. Dofinansowanie 15 miejsc wychowania przedszkolnego;
 4. Przeprowadzenie 208 godzin zajęć specjalistycznych;
 5. Przeprowadzenie 410 godzin zajęć dodatkowych;
 6. Przeprowadzenie 96 godzin zajęć wyjazdowych.

Wartość projektu:

 327 608,75 zł

 Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego:

278 464,95 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 i budżetu państwa.