Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Stargardzie

Europejski Fundusz Społeczny - WUP Szczecin

Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego przy Przedszkolu Miejskim nr 2 „Mali Artyści” w Stargardzie.

Projekt realizowany przez Gminę Miasto Stargard w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej.

Wnioskodawca: Gmina Miasto Stargard

Realizator: Przedszkole Miejskie nr 2 „Mali Artyści” w Stargardzie

Projekt realizowany w okresie od czerwca 2016 do września 2017 roku.

Celem projektu jest utworzenie 75 miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 2 „Mali Artyści” w Stargardzie, które będą utrzymane przez ponad 2 lata od zakończenia realizacji projektu.

Planowane rezultaty:

Dofinansowanie utworzenia 75 miejsc przedszkolnych
Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w Przedszkolu nr 2 o 75
Przyjęcie 75 nowych dzieci do przedszkola w tym 5 niepełnosprawnych
Zatrudnienie personelu do realizacji planowanych działań
Organizacja 150 godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci
Zorganizowanie 6 spotkań dla rodziców o tematyce związanej z dziećmi
Podniesienie kompetencji u 8 nauczycieli, zatrudnionych w projekcie

w tym wkład Unii Europejskiej 680 120,50 zł.

Całkowita wartość projektu: 800 142,50 zł w tym wkład Unii Europejskiej 680 120,50 zł.