Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt Gminy Miasto Stargard współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego   2014- 2020, przy wsparciu z instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i  działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu  nr RPZP.02.02.00-32-0012/17-00  z dnia 21 maja 2018 r.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

1. Wymianę zegarów astronomicznych – zegar astronomiczny służy do załączania i wyłączania oświetlenia ulicznego zgodnie z dobowymi, astronomicznymi punktami wschodu i zachodu słońca, posiada możliwość skrócenia czasu świecenia, co pozwala na osiągnięcie znacznych oszczędności w  zużyciu energii elektrycznej. Wymianie podlegać będzie łącznie 90 zegarów zainstalowanych w  szafkach oświetleniowych zasilających obwody oświetlenia ulic, stanowiących własność Gminy Miasto Stargard

2. Wymianę opraw oświetleniowych – wymianie podlegać będzie 97 szt. opraw sodowych starego typu na oprawy energooszczędne LED, w tym 27 opraw wraz ze słupami.

Cel projektu: Zwiększenie świadomości ekologicznej poprzez modernizację oświetlenia miejskiego Stargardu w kierunku jego energooszczędności.

Rozpoczęcie realizacji projektu: 11.10.2017 r.

Zakończenie realizacji projektu: 24.12.2018 r.

Wydatki kwalifikowalne: 500 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 335 000,00 zł

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego