Przygotowanie dokumentacji dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim

Fundusze unijne - Gmina Stargard

PROJEKT NR POIG.06.02.02-00-008-08
PN.: „PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DLA TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM”
WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

BENEFICJENTEM pomocy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 6.2.2 była Gmina Miasto Stargard Szczeciński.

Głównym celem projektu jest zwiększenia atrakcyjności regionu zachodniopomorskiego jako miejsca lokowania inwestycji poprzez wsparcie Gminy Miasto Stargard Szczeciński w zakresie przygotowania atrakcyjnych terenów pod inwestycje. A także wzrost liczby i wartości inwestycji bezpośrednich w regionie oraz stworzenie warunków dla powstania nowych miejsc pracy, zmniejszenie bezrobocia. W ramach projektu zlecone zostało wykonanie następujących opracowań:

– kompleksowa analiza geologiczna mająca na celu ocenę warstw geologicznych gruntu, jego właściwości fizykomechanicznych pozwalających ocenić nośność gruntu, badanie poziomu lustra wód podziemnych, badanie poziomu skażenia gruntów i wód podziemnych,

– raport o wpływie rozwoju funkcji przemysłowych na środowisko naturalne.

Wszystkie podejmowane działania w ramach projektu mają na celu rozwój terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, które zaowocuje przyciągnięciem nowych inwestycji bezpośrednich, a co za tym idzie stworzeniem nowych miejsc pracy. Niniejszy projekt, który polega na opracowaniu szczegółowej analizy geologicznej gruntów oraz analizy wpływu rozwoju funkcji przemysłowych na środowisko naturalne jest zgodny z dotychczasowym kierunkiem rozwoju terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim. Informacje o strukturze geologicznej gruntu, którymi w chwili obecnej Gmina – Miasto Stargard Szczeciński nie dysponuje, stanowią jeden z głównych obszarów zainteresowania inwestorów decydujących o wyborze lokalizacji dla swoich projektów. Analiza wpływu rozwoju funkcji przemysłowych na środowisko pomoże w ocenie zagrożeń jakie niesie ze sobą rozwój terenów inwestycyjnych dla środowiska. W związku z powyższym obydwa dokumenty przyczynią się do zwiększenia liczby inwestycji bezpośrednich w Stargardzie Szczecińskim, a co za tym idzie do zwiększenia ilości miejsc pracy.

Całkowita wartość projektu wynosi 98 878,56 zł.

Kwota dofinansowania: 84 046,77 zł. – w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 71 439,75 zł.