Trójka daje szanse wszystkim

Europejski Fundusz Społeczny - WUP Szczecin

Projekt realizowany przez Gminę Miasto Stargard w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Edukacja, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Wnioskodawca: Gmina Miasto Stargard

Realizator: Szkoła Podstawowa nr 3 w Stargardzie

Projekt zakresem obejmuje:

– podnoszenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,
– doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne (utworzenie 2 pracowni   komputerowych TIK, wyposażenie pracowni przyrodniczej do nauczania metodą  eksperymentu),
– program stypendialny dla najzdolniejszych uczniów (min. 5 uczniów otrzyma przez
10 m-cy max. 1 000 zł brutto),
– warsztaty z wykorzystaniem sprzętu TIK, zajęcia specjalistyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, matematyczne, przyrodnicze, logopedyczne,
– warsztaty dla rodziców, szkolenia dla 10 nauczycieli.

Projekt skierowany jest do 320 uczniów, realizacja w latach 2017-2019.

Budżet zadania: 343 870,00 zł
Kwota dofinansowania UE: 292 289,50 zł
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 30 605,50 zł
Wkład własny jst: 20 975,00 zł